kerk panorama

Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente en bestaat uit de predikant, de ouderlingen en de diakenen.

In Efeze 4:12 lezen we dat Christus aan Zijn gemeente bijzondere ambtsdragers gegeven heeft om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.

Die bijzondere ambten hebben dus nooit hun doel in zichzelf, maar uitsluitend in de opbouw van de gemeente tot deze tot volmaaktheid gekomen is. De ambtsdienst van alle gelovigen is blijvend, die van de bijzondere tijdelijk.

We hebben in de gemeente drieƫrlei ambt, namelijk de diaken, de ouderling en de herder en leraar.

Over de instelling van het diaken ambt lezen we in Handelingen 6. Zij zijn er om de hulpbehoevenden te doen delen in de barmhartigheid van Christus en de gemeente te richten op onderlinge liefdesdienst.

Handelingen 11:30 vertelt ons over de aanstelling van mannen, oudsten en opziener, die onderricht en leiding moeten geven aan de gelovigen.

Later werd aan sommige ouderlingen de speciale taak opgedragen het Woord te bedienen en de gemeente daaruit te onderrichten; ze werden herders en leraars genoemd. We noemen ze thans dienaren des Woords of predikanten.

3809